Nghĩa của từ: similar region

* tk.
miền đồng dạng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error