Nghĩa của từ: similarity

*
sự đồng dạng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

similarity /,simi'læriti/
* danh từ
 - sự giống nhau, sự tương tự
 - điểm giống nhau, điểm tương tự, nét giống nhau, nét tương tự
 - (toán học) sự đồng dạng
Động từ BQT - Android App