Nghĩa của từ: similarly

*
đồng dạng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

similarly /'similəli/
* phó từ
 - cũng như thế, cũng như vậy, tương tự
Động từ BQT - Android App