Nghĩa của từ: simple covered

* top.
phủ đơn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error