Nghĩa của từ: simple group

* đs.
nhóm đơn giản

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App