Nghĩa của từ: simple harmonic motion

* vl.
dao động điều hòa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App