Nghĩa của từ: simple hypothesis

* tk.
giả thiết đơn giản

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error