Nghĩa của từ: simple interest formula

* tk.
công thức lãi đơn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error