Nghĩa của từ: simple pole

* gt.
cực điểm đơn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error