Nghĩa của từ: simplicial partition

* top.
phân hoạch đơn hình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App