Nghĩa của từ: simplification

*
sự đơn giản của một nhóm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

simplification /,simplifi'keiʃn/
* danh từ
 - sự đơn giản hoá
 - sự làm dễ hiểu, sự làm cho dễ làm
Động từ BQT - Android App