Nghĩa của từ: simulative

*
mô hình hóa, phỏng theo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

simulative /'simjulətiv/
* tính từ
 - giả vờ, giả cách, vờ vịt
Động từ BQT - Android App