Nghĩa của từ: simultaneous carry

* mt.
sự mang sang đồng thời

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App