Nghĩa của từ: simultaneous estimation

* tk.
sự ước lượng đồng thời

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App