Nghĩa của từ: sine

*
sin

Nghĩa trong từ điển StarDict:

sine /sain/
* danh từ
 - (toán học) sin['saini]
* giới từ
 - vô, không
=sine die+ vô thời hạn
=sine prole+ không có con
Động từ BQT - Android App