Nghĩa của từ: sine-cosine machanism

* mt.
cơ cấu sin-cos

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App