Nghĩa của từ: single carry

* mt.
sự mang sang đơn lẻ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App