Nghĩa của từ: singleprecision accumulator

*
bộ cộng đơn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App