Nghĩa của từ: situs

* kỹ.
vị trí

Nghĩa trong từ điển StarDict:

situs
- analysis s. tôpô họcĐộng từ BQT - Android App