Nghĩa của từ: size of a region

* tk.
mức ý nghĩa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error