Nghĩa của từ: skeleton of a simplex

* top.
khung của đơn hình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App