Nghĩa của từ: skew curve

* hh.
đường lệch

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App