Nghĩa của từ: skew-metric space

* hh.
không gian các mêtric lệch

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error