Nghĩa của từ: skin depth

* vl.
độ sâu của lớp ngoài nhất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App