Nghĩa của từ: slender group

* đs.
nhóm hẹp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App