Nghĩa của từ: slider

* mt.
con trượt, công tác trượt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

slider /'slaidə/
* danh từ
 - người trượt tuyết
Động từ BQT - Android App