Nghĩa của từ: solar

* tv.
mặt trời

Nghĩa trong từ điển StarDict:

solar /'soulə/
* tính từ
 - (thuộc) mặt trời, (thuộc) thái dương
=solar eclipse+ nhật thực
=solar system+ hệ mặt trời
Động từ BQT - Android App