Nghĩa của từ: solar eclipse

* tv.
nhật thực

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App