Nghĩa của từ: solennoidal group

* đs.
nhóm sôlenoit

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App