Nghĩa của từ: solitaire

* trch.
trò chơi một người

Nghĩa trong từ điển StarDict:

solitaire /,sɔli'teə/
* danh từ
 - hoa tai một hột (chỉ khảm một viên đá quý)
 - trò chơi một người (bi, đánh bài)
 - (từ hiếm,nghĩa hiếm) người ở ẩn, người ẩn dật
Động từ BQT - Android App