Nghĩa của từ: solitary wave

* Cơ.
sóng cô độc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error