Nghĩa của từ: solstice

* tv.
chí hiểm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

solstice /'sɔlstis/
* danh từ
 - (thiên văn học) chí, điểm chí
=summer solstice+ hạ chí
=winter solstice+ đông chí
Động từ BQT - Android App