Nghĩa của từ: solubility

*
tính giải được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

solubility /,sɔlju'biliti/
* danh từ
 - tính hoà tan được
Động từ BQT - Android App