Nghĩa của từ: soluble lattice

* đs.
dàn giải được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App