Nghĩa của từ: solvability

*
tính giải được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

solvability /,sɔlvə'biliti/
* danh từ
 - tính có thể giải quyết được
Động từ BQT - Android App