Nghĩa của từ: solvable

*
giải được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

solvable /'sɔlvəbl/
* tính từ
 - có thể giải quyết được
Động từ BQT - Android App