Nghĩa của từ: solvable group

* đs.
nhóm giải được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App