Nghĩa của từ: solvency

* kt.
khả năng thanh toán, sự trả tiền

Nghĩa trong từ điển StarDict:

solvency /'sɔlvənsi/
* danh từ
 - tình trạng có thể trả được nợ
Động từ BQT - Android App