Nghĩa của từ: some

*
một vài

Nghĩa trong từ điển StarDict:

some /sʌm, səm/
* tính từ
 - nào đó
=ask some experienced person+ hãy hỏi một người nào đó có kinh nghiệm
 - một ít, một vài, dăm ba
=to drink some water+ uống một ít nước
=to eat some bread+ ăn một ít bánh mì
=to bring some pens+ mang đến một vài cái bút
 - khá nhiều, đáng kể
 - (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đúng (thật) là, ra trò
=this is some achievement!+ đây đúng là một thành tựu!
* danh từ
 - một vài, một ít (người, cái gì)
=some agree with us+ một vài người đồng ý với chúng tôi
=some of his friends told him so+ vài anh bạn của nó nói với nó như thế
=I like those roses, please give me some+ tôi thích những bông hồng kia, anh làm ơn cho tôi xin một vài bông
!and the some
 - (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) và còn nhiều hơn thế nữa
* phó từ
 - (từ lóng) đến một chừng mực nào đó; một tí; hơi
=to be some angry+ tức giận một tí, hơi giận
 - khoảng chừng
=we are some 60 in all+ chúng tôi khoảng 60 người cả thảy
=I waited some few minutes+ tôi đã đợi một vài phút
Động từ BQT - Android App