Nghĩa của từ: sonic

* vl.
âm thanh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

sonic /'sɔnik/
* tính từ
 - (thuộc) âm thanh
Động từ BQT - Android App