Nghĩa của từ: sophism

*
sự ngụy biện

Nghĩa trong từ điển StarDict:

sophism /'sɔfizm/
* danh từ
 - lối nguỵ biện




Động từ BQT - Android App