Nghĩa của từ: spacing

* mt.
xếp đặt, phân bố

Nghĩa trong từ điển StarDict:

spacing /'speisiɳ/
* danh từ
 - sự để cách (ở máy chữ)
Động từ BQT - Android App