Nghĩa của từ: specie

* kt.
tiền (kim loại)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

specie /'spi:ʃi:/
* danh từ
 - tiền đồng (đối lại với tiền giấy)
=in specie+ bằng tiền đồng
Động từ BQT - Android App