Nghĩa của từ: specific birth rate

* tk.
tỷ số sinh đẻ riêng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App