Nghĩa của từ: specular

*
phản chiếu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

specular /'spekulə/
* danh từ
 - phản chiếu; long lanh như gương
=specular surface+ mặt long lanh
 - (y học) tiến hành bằng banh
Động từ BQT - Android App