Nghĩa của từ: spherical image

* hh.
ảnh cầu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error