Nghĩa của từ: spherical metric

* gt.
mêtric cầu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App