Nghĩa của từ: spherical neighbourhood

* hh.
lân cận cầu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App