Nghĩa của từ: spiral delay line

* mt.
tuyến trễ xoắn ốc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error