Nghĩa của từ: split class

* đs.
lớp tách

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error